Общи условия

 1. Общи положения

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Хелти Мейнд ЕООД от една страна, и потребители, желаещи да получат психологична консултация от разстояние от специалист-психолог.

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършат регистрация за ползване на уеб сайт  www.govorismen.eu .

При използване на този сайт лицата се задължават за спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.

С извършване на регистрация на този сайт и с натискането на интерактивен бутон „Запознах се и приемам Общите условия” лицата, които са извършили тези действия, се съгласяват и изцяло приемат настоящите Общи условия, които ще се считат за станали им известни.

 

 1. Дефиниции:

 

Сайт: – е уеб страницата /домейн/  и неговите поддомейни, собственост на Хелти Мейнд ЕООД

Потребител – е физическо или юридическо лице, което се е регистрирало в сайта и използва предоставяните услуги.

Услуга– всички услуги – визуализирани и предлагани от сайта.

Цена на Услугата– е цената за извършване на консултация със специалист-психолог.

Профил – е част от сайта, съдържаща информация за потребителите, предоставена при регистрацията му.

Лични данни – са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679…..

Авторски права

Сайтът и неговото съдържание са обекти на авторски права, притежавани от Хелти Мейнд ЕООД Части от него/отделна информация могат да бъдат възпроизвеждани само след изричното съгласие на притежателите на авторските права и при условия, че лицата, които ги възпроизвеждат, посочват източника си на информация.

Условия за ползване

Сайтът предлага достъп до посочените услуги след регистрация и заплащане на цената на услугата, посочена в ценоразпис на услугите.

Потребителят заплаща Цената на услугата съгласно условията и сроковете на настоящите Общи условия.

Хелти Майнд ЕООД запазва правото си да променя едностранно всички условия за извършване на услугите и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта без предварително уведомление до потребителя.

 

Регистрация на потребителски профил

Регистрацията и създаването на профил се извършват чрез въвеждане на изискуемите данни в съответните полета, запознаване с и приемане на Общите условия.

Всеки регистриран потребител може да заявява извършването на една или повече консултации.

Заявяването на консултацията се извършва след избор на план и заплащане.

Със заявяването на консултация и приемането на Общите условия потребителят декларира, че не е налице остра или внезапна промяна в здравето му, изразяваща се в нововъзникнало или в промяна на съществуващо заболяване, увреждане или друго състояние или обстоятелство, а също и че не е налице усложнение при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода, с достатъчна по сила тежест, което може да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизнено значими органи и системи, в т. ч. критични нарушения в жизненоважните функции, загуба на функция на орган или на част от тялото, временна или постоянна инвалидизация, ако не се предприемат незабавни психологически действия, целящи физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение на потребителя.

При заявяване на консултацията потребителят приема условията на информираното съгласие, които са неразделна част от общите условия и са посочени в т. ……

В случай, че потребителят предостави информация, която е невярна, неточна, непълна, неактуална или предостави своето потребителско име и парола на трети лица, Хелти Майнд ЕООД има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже достъп до част или до всички свои услуги, или по своя преценка да заличи изцяло профила, както и да прекрати сключения договор. Хелти Майнд ЕООД не носи отговорност за невъзможност за изпълнение на услугата, при получена от потребителя невярна или неточна информация и не дължи възстановяване на платената сума, ако е приел и извършил консултация при наличието на невярна, неточна, непълна или неактуална информация.

Създаденият профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на потребителя.

Потребителските профили, които нарушават условията на ползване на сайта и в частност настоящите условия, както и тези от тях, които са били използвани с цел увреждане на сайта, могат да бъдат заличени по всяко време от последния.

Провеждане на консултация

Потребител, който има създаден потребителски профил по реда на чл.……. може да заявява извършването на една или повече консултации със специалист-психолог чрез запазване на час за консултации или чрез натискане на бутона „Говори с мен”, ако съответният специалист-психолог е със статус „онлайн”/е в системата в момента.

Хелти Майнд ЕООД не предоставя консултации  на потребители, нуждаещи се от психиатрично лечение.

Консултацията се счита за приключила след изтичането на нейната продължителност 60 мин., при прекъсване от страна на потребителя или при получаване на статус “Завършена консултация”.

В случай, че се правят препоръки потребителят следва да се счита за уведомен, че специалистът не предписва лечение и не изготвя диагноза.

С приемане на общите условия потребителите декларират следните обстоятелства:

 • Потребителят разбира, че предлаганите услуги представляват психологически консултации, при извършването на които не се осъществява преглед от страна на психолога и потребителят и психологът нямат непосредствен контакт по между си.
 • Потребителят разбира, че при извършване на консултациите по чл. …. психологът може да постави само вероятна диагноза, тъй като е ограничен поради липсата на директен и непосредствен контакт с потребителя и от информацията, предоставена от потребителя.
 • Потребителят разбира, че при предоставяне на Услугата от разстояние съществува риск от поставяне на неправилна диагноза, поради липсата на осъществен директен и непосредствен преглед от психолог-специалист и приема и се съгласява с този риск.
 • Потребителят декларира, че е предпочел извършването на консултация чрез този сайт след като се е информирал за обстоятелствата по чл. ………….. и след като е наясно, че са налице други алтернативи, свързани с диагностиката на неговото състояние (посещение при общо практикуващ лекар, посещение при специалист от извънболничната помощ или оказване на болнична медицинска помощ).
 • Потребителят декларира, че е уведомен за обстоятелството, че Хелти Мейнд ЕООД чрез този сайт предоставя поисканата консултация, но не предлага услуги, които да излекуват потребителя или да му предоставят конкретен желан резултат, свързан със здравословното му състояние.
 • Потребителят разбира, че в срока на извършване на консултация могат да настъпят различни усложнения на неговото състояние, които Хелти Майнд ЕООД не може да предвиди и за които следва да се обърне към общо практикуващ лекар, специалист от извънболнична или болнична помощ или спешна помощ.
 • Потребителят декларира, че е навършил 18 години и не е поставен под запрещение. В случай, че потребителят не е навършил 18 години, приемането на общите условия се осъществява по следния начин:
 • Лицата на възраст от 14г. до 18г. приемат общите условия съвместно с родител, като с избирането на интерактивен бутон “Запознах се и приемам Общите условия” потребителят и родителите му декларират, че съвместно са приели общите условия.

Цени и условия на плащане

Цената за извършване на консултация е определена в български лева.

Цената на услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

През Paypal.

С дебитна/кредитна карта

По банков път

Хелти Майнд ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги, цени и други характеристики на услугите и потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

Услугите се считат поръчани от потребителя от момента на изричното потвърждаване на поръчката от страна на Хелти Мейнд ЕООД и след извършване на плащането. За целта последният изпраща до потребителя е-mail с изрично потвърждение.

Лични данни на потребителите

С приемането на Общите условия по начина указан по-горе, потребителите се съгласяват, че Хелти Мейнд ЕООД в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена/подадена при регистрацията на потребителския профил.

Потребителите могат да възразят срещу използването на личните данни по реда и при условията на ОРЗД.

Доставчикът има право да инсталира върху компютрите или другите крайни устройства на потребителите „бисквитки“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на устройството на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за последния, идентифицират го и проследяват действията му на сайта. „Бисквитките“ могат да бъдат инсталирани от доставчика и/или от трети лица с посочената цел по време на посещението на потребителя в електронния магазин на адрес на сайта. Информация за случаите, в които „бисквитки” се инсталират от Google Inc. при и по повод на използване на услугата Google Analytics от страна на доставчика, както и за правото на потребителя да се откаже от това, може да бъде намерена на google.com/analytics/. С приемане на настоящите Общи условия, потребителят декларира изрично съгласието си с възможността за достъп, събиране и съхранение на данни, свързани с него, чрез услугата Google Analytics, a доставчикът се задължава да третира тези данни като лични.

Други разпоредби

За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално право.

Доставчикът може да променя настоящите общи условия по всяко време, като публикува направените изменения на адреса на сайта своевременно. Измененията на общите условия обвързват вече регистрираните потребители с извършване на първата поръчка, следваща съответното изменение.

Политика за отмяна

Всяка промяна/отмяна на избран план се прави през потребителския профил или чрез изпращане имейл до посочения в сайта адрес.

В случай, че избран план и планирана сесия трябва да бъде отменен:

Клиентите могат да отменят запазен час за сесия до 24 часа преди датата на провеждане.

Отмяна на час за запазена сесия между 24 и 6 часа преди часа за провеждане на сесията е възможна само веднъж.

Отмяна на запазен час за сесия по-рано от 6 часа в деня преди часа за провеждане на сесията не е възможна. Независимо дали клиентът може да използва заплатената услуга, той ще бъде таксуван с пълната стойност на часа.

В случай, че е закупен час, но не е запазен такъв и клиентът не желае да се възползва от него:

Сумата ще бъде възстановена обратно в размер на 90%, ако искането е предявено в срок от 5 (пет) работни дни след заплащането на часа. След изтичането на този срок връщането на сумата за закупени, но неизползвани часове е невъзможно.

Политика за защита на лични данни (част от Общите условия)

От потребителите събираме следната информация: имейл адрес, IP адрес, както и телефонен номер, данни за поведението Ви по време на посещение на уебсайта;

 

На какво основание обработваме Вашите лични данни

Хелти Мейнд ЕООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) – на основание Вашето изрично, недвусмислено, информирано и конкретно съгласие, което Ви молим да дадете отделно, на основание чл. 6, ал. 1, „б“, ОРЗД– за изпълнение на договора за предоставяне на услуги, както и на основание чл. 6, ал. 1 „е“ – за да следваме нашите легитимни интереси.

На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети страни само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Хелти Мейнд ЕООД и/или други потребители на Услугата. Хелти Майнд ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на ОРЗД) с трети страни.

Защита на информацията

Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на информацията за вас.

Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.

 

Заедно с това ние прилагаме и следните технически и организационни мерки за защита на Вашите данни: Достъпът на потребителите и трафикът на данни, генериран при комуникацията потребител – сървър се осъществяват по криптиран канал чрез уеб и мобилен интерфейс, в криптиран вид се съхраняват и паролите на потребителите. При дистанционен достъп до нашите сървъри, ние поддържаме история на логовете и история на дейността, за да осигурим прозрачност в процеса по обработка.

Колко време съхраняваме информацията

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Например – наш потребител е дал съгласието си да събираме и обработваме информация за него като се е регистрирал с профил в govorismen.com. Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни, според тяхната цел, а именно: За целите на измерване на потребителското поведение на сайта – според периода на валидност на записването на съответната бисквитка; За целите на поведенческото таргетиране – не повече от 1 (една) година.

Права на субектите на данни според ОРЗД

 1. Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
 1. Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
 1. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си, имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
 1. Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
 1. Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
 1. Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
 1. Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния надзорен орган – за избягване на съмнение надзорен орган е Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

 

Администратор:

 

Администратор

Оттегляне на съгласие

Доколкото обработката на Вашите лични данни се основават само и единствено на Вашето съгласие, вие имате право да го оттеглите по всяко време. В този случай, ние ще преустановим обработката на Вашите лични данни, която се базира само на Вашето съгласие незабавно.

Моля да имате предвид, че при оттегляне на съгласието си по отношение на част от данните Ви, може да ни попречи да Ви предоставяме нашите услуги.